Roden

Roden 429 BRISTOL F.2B with SUNBEAM Arab engine

BRISTOL F.2B with SUNBEAM Arab engine - Image 1
Scale: 1:48
Manufacturer: Roden
Product code: rod429
Availability: in stock!
28.68 CAD or 14500 pts.

Includes 0% VAT
when shipping to the country: Canada
To change the country click here

Basic information

ManufacturerRoden
Product coderod429
Weight:0.26 kg
Ean:4823017700802
Scale1:48
Added to catalog on:18.10.2006
Tags:Bristol-F2B
W 1916r. brytyjski Royal Flying Corps zamówił w kilku firmach lotniczych dwumiejscowy samolot myśliwski, który mógłby się sam obronić przed atakami samolotów przeciwnika. Miał się do tego przyczynić obserwator lub strzelec w drugiej kabinie obsługujący zamocowany na obrotnicy ruchomy karabin maszynowy. Budowy takiego samolotu podjęła się firma Bristol, a na początku 1916r. inż. Frank Bornwell konstruktor firmy zaprojektował samolot w układzie dwupłatu, o kadłubie zawieszonym między płatami i o bardzo małej odległości kabin odkrytych pilota i obserwatora lub strzelca, aby łatwo mogli się porozumiewać. Prototyp samolotu napędzany silnikiem rzedowym Falcon, oznaczono jako Bristol F.2A i oblatano w dniu 9 wrzesnia 1916r. Podczas prób w locie prototyp potwierdził dobre właściwości pilotażowe i założone osiągi. Zamówiono wtedy 50 sztuk tych samolotów, w które wyposażono dwa dywizjony Royal Flying Corps. Po wprowadzeniu kilku zmian konstrukcyjnych przystąpiono do produkcji seryjnej odmiany samoloty oznaczonej jako Bristol F.2B Fighter. Oprócz zamówień lotnictwa brytyjskiego do wytwórni wpłynęły także zamówienia z innych państw. Ogółem od 1916r. do końca I wojny światowej wyprodukowano 3101 samolotów Bristol F.2B Fighter, a po jej zakończeniu dalszych 378 samolotów dla lotnictwa brytyjskiego i 49 dla zagranicy. Produkowano je także na licencji w USA 50 sztuk i Belgii 40 sztuk. Po raz pierwszy samoloty Bristol F.2B w liczbie 6 sztuk z 40. dywizjonu stoczyły walkę powietrzną 5 kwietnia 1917r. nad Arras we Francji z 5 samolotami myśliwskimi z eskadry Richthofena. Piloci niemieccy zestrzelili wtedy 4 samoloty angielskie, nie ponosząc strat. Dopiero zmiana taktyki stosowania tych samolotów z defensywnej na ofensywną wykazały ich zalety i piloci na tych samolotach odnieśli szereg zwycięstw i tak 20 dywizjon RFC wyposażony w samoloty Bristol F.2B Fighter zestrzelił łącznie 613 samolotów wroga. Indywidualnie najwięcej zwycięstw na samolotach tego typu odniosła załoga kanadyjska: mjr pil. A. Mac Keever i strzelec L. F. Powell, pierwszy z nich w ciągu pół roku zestrzelił 30, a drugi 6 samolotów niemieckich. Zalety tego samolotu jakie potwierdziły się w trakcie walk w I wojnie światowej spowodowały, że w lotnictwie brytyjskim RAF używany był aż do 1932r. Do połowy lat trzydziestych używany był także w lotnictwie m.in. w Belgii, Chinach, Hiszpanii. Irlandii i Meksyku.
In 1916. the British Royal Flying Corps ordered a two-seater fighter from several aviation companies, which could defend itself against attacks by enemy aircraft. An observer or a shooter in the second cabin, operating a movable machine gun mounted on a turntable, was to contribute to this. The construction of such an aircraft was undertaken by the Bristol company, and at the beginning of 1916. Eng. Frank Bornwell, the company's constructor, designed the plane in a biplane layout, with the fuselage suspended between the wings and with a very close distance between the pilot's and observer's or gunner's open cabins so that they could easily communicate. The prototype of the plane powered by the Falcon in-line engine, designated the Bristol F.2A, was flew on September 9, 1916. During the flight tests, the prototype confirmed the good handling properties and the assumed performance. At that time, 50 of these aircraft were ordered, with which two Royal Flying Corps squadrons were equipped. After introducing a few design changes, the series production of the aircraft, designated the Bristol F.2B Fighter, began. In addition to British aviation orders, the plant also received orders from other countries. Overall, from 1916. by the end of World War I, 3101 Bristol F.2B Fighter aircraft were produced, and after its completion, a further 378 aircraft for British and 49 for foreign aviation. They were also produced under license in the USA of 50 pieces and in Belgium - 40 pieces. For the first time, 6 Bristol F.2B planes from 40 Squadron fought in the air on April 5, 1917. over Arras in France with 5 fighter planes from Richthofen's squadron. The German pilots then shot down 4 English planes without suffering any losses. Only the change of the tactics of using these planes from defensive to offensive showed their advantages and the pilots on these planes achieved a number of victories and so 20 RFC squadron equipped with Bristol F.2B Fighter planes shot down a total of 613 enemy planes. Individually, the most victories on this type of aircraft were achieved by the Canadian crew: Maj. Pil. A. Mac Keever and the gunner LF Powell, the first of them shot down 30 and the second 6 German planes within six months. The advantages of this aircraft, which were confirmed during the fights in World War I, meant that it was used in the British RAF aviation until 1932. Until the mid-thirties, it was also used in aviation, among others in Belgium, China and Spain. Ireland and Mexico. Technical data: Maximum speed: 192 km / h, speed of climb: 5.1 m / s, maximum altitude: 6100 m, maximum range: 467 km, armament: fixed - 3 machine guns, 7.7 mm caliber.
Mistake in the description? Report problem
Customer reviews
Add a review of: BRISTOL F.2B with SUNBEAM Arab engine
...
Added to catalog on: 18.10.2006
Availability: in stock!
  • item available
  • item unavailable
  • item available on request
  • delivery
  • unavailable
  • 1 pcs.
  • 2 pcs.
  • 3-5 pcs.
  • 6-10 pcs.
  • above 10 pcs.
Is it possible to back order an item that is not listed on the website, or that is listed as "unavailable"?
Recommended additions

Scale: 1:48
Manufacturer: Part
Product code: PRT-S48-133
Availability: in stock!

19.15 CAD or 9700 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: Model Maker Decals
Product code: MMD-D48094
Availability: in stock!

15.04 CAD or 7600 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: LF Models
Product code: LFM-LFC48204
Availability: in stock!

17.39 CAD or 8800 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: LF Models
Product code: LFM-LFC48203
Availability: on request

17.39 CAD or 8800 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: LF Models
Product code: LFM-LFC48198
Availability: on request

17.39 CAD or 8800 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: LF Models
Product code: LFM-LFC48200
Availability: on request

17.39 CAD or 8800 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: LF Models
Product code: LFM-LFC48199
Availability: on request

17.39 CAD or 8800 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: Part
Product code: PRT-S48-123
Availability: in stock!

10.04 CAD or 5100 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: Quickboost
Product code: QUB48812
Availability: in stock!

10.25 CAD or 5200 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: Eduard
Product code: edu49009
Availability: in stock!

9.66 CAD or 4900 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: Tally HO!
Product code: TLHS48-009
Availability: in stock!

6.66 CAD or 3400 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: HGW Models
Product code: HGW248034
Availability: in stock!

6.66 CAD or 3400 pts.

Similar items

Scale: 1:48
Manufacturer: Roden
Product code: rod425
Availability: in stock!

28.68 CAD or 14500 pts.

Scale: 1:48
Manufacturer: Roden
Product code: rod428
Availability: in stock!

28.68 CAD or 14500 pts.

Scale: 1:72
Manufacturer: Roden
Product code: rod043
Availability: in stock!

13.59 CAD or 6900 pts.

Scale: 1:144
Manufacturer: Valom
Product code: vlm14422
Availability: in stock!

22.33 CAD or 11300 pts.

Scale: 1:144
Manufacturer: Valom
Product code: vlm14415
Availability: in stock!

20.01 CAD or 10100 pts.

Scale: 1:33
Manufacturer: Draf Model
Product code: DFM1-2-2020
Availability: in stock!

11.83 CAD or 5300 pts.